98 רבמטפס - שדוחה גצומ

מ"ס10 רטוקב דראמ הילדמ
תבש ברע :אשונב

Cséri Lajos ןמואה ידי השעמ
טשפדובמ

שמח ןיבמ תחא - ןמאה תמורת
.ודי-לע ןואיזומל ומרתנש תוילדמ


םדוקה גצומל
Previous Exhibit
אבה גצומל
Next Exhibit
ישארה ףדל רוזח
Main Page